Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej.

AKCEPTUJĘ
Logowanie
lyonesswww.lyoness.net

Regulamin
z dnia 1 grudnia 2016 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów oraz świadczenia usług w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wskazanego w pkt. 2 i stanowi integralną część umowy zawieranej z tym przedsiębiorcą w celu świadczenia usług opisanych w regulaminie.
 2. Podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, jest Zdrowy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Koszycach Wielkich, adres ul. Stroma 19 33-111 Koszyce Wielkie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9930662786, REGON 367052030, w dalszej części zwany Zdrowy Projekt.
 3. Usługobiorcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Zdrowy Projekt.
 4. Treść niniejszego regulaminu stanowi integralną część umowy zawieranej w ramach świadczenia usług opisanych w regulaminie.

§ 2
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

strona internetowa: usługę WWW funkcjonującą w systemie teleinformatycznym udostępnionym użytkownikom przez Zdrowy Projekt, z którego użytkownik może korzystać za pomocą globalnej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem www.zdrowyprojekt.pl;
regulamin: niniejszy regulamin;
Klient: osobę, która zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług, której stroną ma być Zdrowy Projekt;
usługa elektroniczna: usługę świadczoną przez Zdrowy Projekt drogą elektroniczną na rzecz Klientów za pomocą strony internetowej;
konto użytkownika: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Zdrowy Projekt, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych zamówieniach
zamówienie: oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług
dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
dostawca,
usługodawca,
Zdrowy Projekt
Zdrowy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Koszycach Wielkich, adres ul. Stroma 19 33-111 Koszyce Wielkie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9930662786, REGON 367052030
dostawa „pod drzwi” dostawę  pozostawioną pod drzwiami, w skrzynce odbiorczej lub w innym umówionym miejscu
system autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 świadczoną drogą elektroniczną usługę rozliczania transakcji, której operatorem jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Usługa dostawy posiłków dietetycznych

§ 3
Opis usługie

 1. Zdrowy Projekt, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dostarcza do domu lub pod podany adres, znajdujący się na terenie dostaw określonym w regulaminie, posiłki dietetyczne.
 2. Dostarczane posiłki są dietetyczne w tym znaczeniu, że wartość energetyczna posiłku jest ściśle określona.    Klient może wybrać wartość energetyczną posiłków.
 3. Informacje o rodzajach posiłków oraz ich wartości energetycznej zamieszczone są na stronie internetowej.
 4. Zdrowy Projekt może przygotować posiłki dietetyczne odpowiadające indywidualnej diecie Klienta po uprzednich indywidualnych uzgodnieniach.
 5. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony, określony przy składaniu zamówienia.
 6. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik, przeznaczony do kontaktu z żywnością.
 7. Pojemniki z posiłkami pakowane są zbiorczo jako zestaw i dostarczane w papierowej torbie.
 8. Pojemniki w których są spakowane posiłki nadają się do podgrzania w kuchence mikrofalowej, nie nadają się do podgrzania w piecach.    Przed podgrzaniem posiłku należy usunąć folię ochronną.

§ 4
Obszar świadczenia usługi

 1. Dostawy posiłków dietetycznych mogą być realizowane na obszarze miast:
  Tarnów, Brzesko, Bochnia
 2. Zdrowy Projekt weryfikuje, czy miejsce dostawy znajduje się na obszarze wskazanym w pkt. 1, za pomocą kodu pocztowego podanego przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Zdrowy Projekt może odmówić dostawy jeżeli podany adres znajduję się poza obszarem dostaw, bądź jeżeli z przyczyn niezależnych od dostawcy dostawa na podany adres jest uciążliwa - np. budynki lub obszary do których uzyskania dostępu wymagane jest uzyskiwanie przepustek, nieruchomość jest rozległa i miejsce dostawy znajduje się w znacznej odległości od parkingu.
 4. Zdrowy Projekt może, w miarę możliwości organizacyjno-technicznych, dokonać z Klientem indywidualnych ustaleń co do świadczenia usługi poza obszarem wskazanym w pkt. 1.

§ 5
Harmonogram dostaw

 1. Dostawy posiłków dietetycznych mogą być realizowane w poniżej podanych ramach czasowych:
  1. Tarnów - od niedzieli do piątku, w godzinach porannych pomiędzy 6.00 a 10.00 lub w godzinach wieczornych pomiędzy 18.00 a 22.00 - zestaw na sobotę i niedzielę dostarczany jest w piątek wieczorem;
  2. Brzesko - od niedzieli do czwartku, w godzinach wieczornych pomiędzy 19.00 a 22.00 - zestaw na sobotę dostarczany jest razem z zestawem piątkowym, a niedziela pozostaje dniem bez diety;
  3. Bochnia - od niedzieli do czwartku w godzinach wieczornych pomiędzy 19.00 a 22.00 - zestaw na sobotę dostarczany jest razem z zestawem piątkowym, a niedziela pozostaje dniem bez diety;
 2. W miarę możliwości organizacyjno-technicznych, Zdrowy Projekt dostarczy posiłki dietetyczne w czasie wskazanym przez Klienta, w zakresie wskazanym w pkt. 1, po wcześniejszym ustaleniu z działem Obsługi Klienta.
 3. Dostawa następuje raz dziennie.Dostawa obejmuje wszystkie posiłki na dany dzień (dnie).
 4. Szczegóły dotyczące realizacji dostaw ustalane są indywidualnie z Klientem podczas rozmowy telefonicznej bądź konsultacji pocztą elektroniczną.
 5. Informację dotyczącą harmonogramu dostaw w dni świąteczne będą przekazywane, z odpowiednim wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia, bądź dołączane w formie pisemnej do wcześniejszej dostawy.
 6. W przypadku niewywiązania się z dostarczenia posiłków w wyznaczonym przedziale czasowym i miejscu, Zdrowy Projekt dostarczy posiłki pod wskazany przez Klienta adres na obszarze dostaw, który wymieniony jest w § 4 pkt. 1.

§ 6
Koszt usługi

 1. Opłata za świadczenie usługi na obszarze miast wymienionych w § 4 pkt. 1 jest wskazana w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej.
 2. Opłata za świadczenie usługi poza obszarem miast wymienionych w § 4 pkt. 1 zostanie ustalona z Klientem indywidualnie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 7
Zamówienia

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej, w szczególności opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 2. W celu zawarcia umowy dostawy posiłków dietetycznych niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia.
 3. Zamówienie Klienta jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a postanowienia regulaminu stanowią integralną część oferty.
 4. Zamówienia można składać na pomocą strony internetowej lub telefonicznie.
 5. Złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej możliwe jest po zapoznaniu się Klienta z regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień.
 6. Po złożeniu zamówienia Zdrowy Projekt może, w razie potrzeby, zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji.
 7. Po złożeniu zamówienia Zdrowy Projekt złoży Klientowi oświadczenie o przyjęciu oferty świadczenia usług.
  Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty lub w chwili rozpoczęcia dostawy przez Zdrowy Projekt posiłków dietetycznych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.    W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności z ważnych powodów, Zdrowy Projekt może nie złożyć oświadczenia o przyjęciu oferty.
 8. Zamówienia dokonywane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.00-16.00.

§ 8
Płatność

 1. Wynagrodzenie za świadczenie usługi dostawy posiłków dietetycznych za okres oznaczony w zamówieniu płatne jest z góry.
  W przypadku braku wpłaty należności Zdrowy projekt nie zrealizuje złożonego zamówienia.
 2. Zdrowy Projekt umożliwia dokonywanie płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy,
  2. gotówką,
  3. za pomocą systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24.
 3. Wyboru sposobu płatności Klient powinien dokonać w formularzu zamówienia.
 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Klient powinien dokonać na rachunek bankowy wskazy przez Biuro Obsługi Klienta.
 5. Płatność gotówką przyjmowana jest wyłącznie na terenie miasta Tarnowa i okolic.
 6. Płatność gotówką należy uiścić przed dostawą w siedzibie dostawcy lub najpóźniej w pierwszym dniu dostawy u kierowcy. 
  Jeżeli należność nie zostanie uiszczona, dostawca ma prawo nie przekazać Klientowi dostawy.
 7. Płatności za pomocą systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 Klient powinien dokonać zgodnie z instrukcją sporządzoną przez operatora systemu.

§ 9
Rabaty

 1. Zdrowy Projekt może zaoferować Klientowi rabat na usługę dostawy posiłków dietetycznych.
 2. Zdrowy Projekt może udzielić rabatu wyłącznie przy dostawie zestawów, na które składają się posiłki na cały dzień
 3. Rabat naliczony zostanie zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej w zakładce „cennik”.
 4. Zdrowy Projekt nie udzieli rabatu w sytuacji gdy Klient korzysta z programu Layoness.
 5. Zdrowy Projekt nie udzieli rabatu w sytuacji, gdy Klient odbierze dostawę w siedzibie dostawcy.

§ 10
Paragony i faktury

 1. Zdrowy Projekt potwierdzi każdą transakcję paragonem lub fakturą zgodnie z wyborem Klienta.
 2. Klient powinien dokonać wyboru sposobu potwierdzenia transakcji i wprowadzić niezbędne dane w formularzu zamówienia.

§ 11
Termin rozpoczęcia świadczenia usługi

 1. Realizacja dostaw nastąpi do dwóch dni roboczych liczonych od dnia:
  • w przypadku płatności za pomocą systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 - dokonania płatności,
  • w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy – uznania rachunku bankowego usługodawcy.
 2. Zdrowy Projekt może, w miarę możliwości organizacyjno-technicznych, po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z  Klientem, rozpocząć świadczenie usługi w terminie wcześniejszym niż wskazany w pkt. 1.

§ 12
Zmiana adresu i czasu dostawy

 1. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy.
 2. Zmiana adresu lub godziny dostawy w dniu następnym zostanie przyjęta przez Zdrowy Projekt, jednak nie później niż do godziny 16.00 dnia poprzedzającego dostawę.
  O zmianie należy poinformować Zdrowy Projekt drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną:
  numer telefonu: +48 14 627 74 53
  +48 606 399 252
  adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdrowyprojekt.pl
 3. W celu dokonania zmiany dotyczącej zamówienia sobotniego i niedzielnego Klient powinien poinformować Zdrowy Projekt do godziny 16.00 w czwartek. 
  Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłaszać do piątku do godziny 15.30.
  Zmiany dotyczące pozostałych dni należy zgłaszać dwa dni przed dniem realizacji zamówienia.
 4. Zmiana godziny lub miejsca dostawy dokonana po godzinie 16 może odnieść skutek do dostaw wykonywanych po upływie jednego dnia roboczego od dnia zadysponowania zmiany.

§13
Sposób dostawy

 1. Zdrowy Projekt dokonuje dostawy do rąk własnych Klienta.
 2. Na życzenie Klienta Zdrowy Projekt może wykonać dostawę w inny sposób („pod drzwi”) zamiast odbioru osobistego.
 3. W przypadku gdy Klient zamówi usługę z dostawą „pod drzwi” zamiast odbioru osobistego, Zdrowy Projekt nie będzie odpowiedzialny za utratę lub zniszczenie przedmiotu dostawy do którego doszło po wykonaniu dostawy – ryzyko utraty lub zniszczenia dostawy przejdzie na Klienta z chwilą wykonania przez Zdrowy Projekt dostawy w sposób wskazany przez Klienta w zamówieniu.

§ 14
Reklamacje

 1. Zdrowy Projekt jest zobowiązany dostarczyć Klientowi przedmiot dostawy bez wad i odpowiada za to, że posiłki są dobrej jakości i mają wartość kaloryczną taką jaką wskazał Klient.
 2. Zdrowy Projekt nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania przez Klienta diety, do prowadzenia której przeznaczone były posiłki dietetyczne, w szczególności za zbyt małą utratę wagi lub tkanki tłuszczowej.
 3. Klient może zgłosić reklamację usług świadczonych przez Zdrowy Projekt.
 4. Reklamację należy zgłosić na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@zdrowyprojekt.pl
 5. Zdrowy Projekt rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Zdrowy Projekt poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej
 7. W przypadku reklamacji związanej z rozliczeniem płatności poprzez system autoryzacji i rozliczeń Przelewy24, Zdrowy Projekt do 7 dni roboczych rozpatrzy reklamację i w razie uznania jej zasadności zwróci Klientowi nienależnie pobraną kwotę.
 8. W razie nieuwzględnienia przez Zdrowy Projekt reklamacji, Klient może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego o zbadanie zasadności jego roszczenia.

§ 15
Wypowiedzenie świadczenia usługi

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie usługi dostawy posiłków dietetycznych w każdym czasie.
 2. Zdrowy Projekt niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwróci Klientowi część lub całość wynagrodzenia za świadczenie usługi dostawy posiłków dietetycznych, w wysokości adekwatnej do ilości niezrealizowanych dostaw.

Usługi świadczone droga elektroniczną

§ 16
Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. Niniejszy regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013, poz.1422).
 2. Zdrowy Projekt świadczy za pośrednictwem strony internetowej (systemu teleinformatycznego), której jest operatorem, usługi elektroniczne:
  • prowadzenie konta użytkownika,
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

§ 17
Zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych i warunki świadczenia tych usług

 1. Klient, tworząc konto użytkownika lub dokonując zamówienia za pomocą strony internetowej, korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  Korzystanie przez Klienta z tych usług wymaga zawarcie przez Zdrowy Projekt z Klientem umowy o świadczenie usług elektronicznych wskazanych w regulaminie.
 2. Świadczenie usług elektronicznych przez Zdrowy Projekt jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu konta użytkownika, zawierana jest na czas nieoznaczony, natomiast umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien połączyć się ze stroną internetową za pomocą urządzenia obsługującego protokół HTTP, Javascript oraz z aktywną możliwością zapisu plików „cookies”.
 5. Zdrowy Projekt informuje, że będzie dokonywał konserwacji i rozbudowy udostępnionego systemu teleinformatycznego, bez wcześniejszego zawiadamiania osób korzystających ze strony internetowej.
  Może to skutkować przejściową niemożnością korzystania z serwisu
 6. Konto użytkownika umożliwia Klientowi pozyskiwanie i przekazywanie informacji dotyczących wykonywania usług objętych umową.
 7. W celu utworzenia konta użytkownika Klient powinien dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej.
 8. Klient powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym, a wprowadzone dane powinny dotyczyć wyłącznie osoby wprowadzającej dane.
 9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, oznaczając odpowiednie pole w formularzu.
 10. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
 11. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
 12. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Zdrowy Projekt prześle Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji konta użytkownika.
  Z tą chwilą  zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta użytkownika).
  Zdrowy Projekt przekaże Klientowi dane autoryzacyjne umożliwiające korzystanie z konta użytkownika.
 13. Klient nie powinien ujawniać osobom trzecim danych autoryzacyjnych umożliwiających dostęp do konta użytkownika i powinien podjąć kroki w celu ochrony tych danych przed ujawnieniem osobom trzecim.
 14. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zostaje zawarta w chwili zapoznania się Klienta z regulaminem i zaakceptowania jego postanowień oznaczając poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 15. Zdrowy Projekt zakazuje Klientom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 18
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Klient i Zdrowy Projekt mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym - prowadzenie konta użytkownika.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej.
  Wypowiedzenie umowy oznacza usunięcie konta użytkownika. 
  Wszystkie dane Klienta, zapisane w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym do świadczenia usługi, mogą zostać usunięte.
 4. Umowa wygasa z chwilą złożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzenia umowy.
 5. Zdrowy Projekt prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia umowy.
 6. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Zdrowy Projekt może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
  Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.
  Umowa wygasa z chwilą złożenia przez Zdrowy Projekt oświadczenia o wypowiedzenia umowy.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
  Umowa wygasa z chwilą złożenia przez Zdrowy Projekt oświadczenia o wypowiedzenia umowy.

Inne postanowienia

§ 19
Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się:
  • dla umowy o świadczenie usługi dostawy posiłków dietetycznych – w dniu pierwszej dostawy;
  • dla pozostałych umów określonych w regulaminie – w dniu zawarcia umowy.
 3. Z uwagi na okoliczność, że przedmiotem dostawy posiłków dietetycznych są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, prawo to nie przysługuje co do dostaw już zrealizowanych.
 4. Wykonanie prawa do odstąpienia nie pociąga za sobą obowiązku ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Zdrowy Projekt niezwłocznie prześle Klientowi, za pomocą poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. 5.
 8. Zdrowy Projekt niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwróci Klientowi część wynagrodzenia za świadczenie usługi dostawy posiłków dietetycznych w wysokości adekwatnej do ilości nie zrealizowanych dostaw.
 9. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób, w jaki płatność została dokonana przy złożeniu zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

§ 20
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie informacji, które są danymi osobowymi.
 2. Zbieranie danych osobowych i ich dalsze przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 2135 z późniejszymi zmianami).
 3. Przekazanie danych osobowych przy składaniu zamówienia, i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, winno zostać dokonane przez osobę, której dane te dotyczą.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest oświadczeniem woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy o wykonanie usług świadczonych przez Zdrowy Projekt.
  Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Zdrowy Projekt jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Wyrażona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.
 8. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zdrowy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Koszycach Wielkich, adres ul. Stroma 19 33-111 Koszyce Wielkie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9930662786, REGON 367052030
 9. Dane osobowe zbierane są w celu wykonania przez Zdrowy Projekt zawartej umowy.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 21
Pliki „Cookies”

 1. Zdrowy Projekt korzysta z funkcjonalności plików „cookies”.
 2. Pliki „cookies" to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia ze stroną internetową, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie, że dany użytkownik korzystał już uprzednio z serwisu i dostosowanie sposobu prezentowania treści do wcześniejszej aktywności użytkownika w serwisie, w tym także dokonanych przez niego ustawień.
  Pliki te są wykorzystywane również do prowadzenia statystyk związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.
 3. Oprogramowanie wykorzystywane do korzystania z serwisu (np. przeglądarki stron internetowych) umożliwiają blokowanie zapisywania plików „cookies” oraz ich kasowanie.
  Klient może w każdej chwili uniemożliwić zapis przez stronę internetową plików „cookies”.
 4. Wyłączenie zapisu plików „cookies” może spowodować nieprawidłowe działanie strony internetowej.

§ 22
Postanowienia końcowe

 1. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 2. Do świadczenia przez Zdrowy Projekt usług opisanych w regulaminie stosuje się prawo polskie.
 3. Postanowienia regulaminu są wiążące dla osób korzystających z usług świadczonych przez Zdrowy Projekt od chwili zapoznania się z treścią regulaminu i zaakceptowania jego treści.
 4. Brak zgody na treść postanowień regulaminu może stanowić podstawę do nieprzyjęcia oferty Klienta na zawarcie umowy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych ze świadczeniem przez Zdrowy Projekt usług na rzecz Klienta, który nie jest konsumentem, zostaje poddane właściwemu rzeczowo sądowi w Tarnowie.
 6. Dane teleadresowe:
  Zdrowy Projekt Sp. z o.o
  ul. Stroma 19, 33-111 Koszyce Wielkie
  NIP: 993-066-27-86

  Biuro Obsługi Klienta
  czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
  telefon:    +48 14 627 74 53, +48 606 399 252
  adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdrowyprojekt.pl