Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)  informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZDROWY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Stroma 19, 33-111 Koszyce Wielkie.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
  i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.   
 4. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
  w przepisach RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.   Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.